fredag 11 augusti 2017

# 7 Tomma tunnor skramlar mest! Om kyrkan och partipolitisk makt! Granskning av Ss och Cs kyrkovalsprogram. Ordtest!
Det finns ett uttryck som lyder ”Tomma tunnor skramlar mest”. Det är mycket träffande på Socialdemokraternas och Centerpartiets kyrkovalsprogram. Många ord men lite innehåll. Effekten blir då att det ekar lite ihåligt.

Jag roade mig eller rättare sagt oroade mig med att läsa Socialdemokraternas och Centerpartiets s.k. kyrkopolitiska program som upprättats inför det stundande kyrkovalet. 

Blogginlägget inleds med mina allmänna tankar om partipolitiken och makt i kyrkan, övergår i ett ordtest av Ss och Cs kyrkoprogram och avslutas med kommentarer av en rad citat från valprogrammen.


När jag läste programmen hade jag i bakhuvudet Jesus uppmaning:

”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Jag hade även denna skrivning från Kyrkoordningen i åtanke:

"Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas."

Efter att med de ovan angivna ”glasögonen” ha läst de olika programmen var det ganska enkelt att skilja agnarna från vetet.

Med utgångspunkt från missionsbefallningen och skrivningen i Kyrkoordningen borde samtliga kyrkoprogram vara fullspäckade med tankar och idéer om hur evangeliet om Jesus kan förkunnas och nå fler människor, om hur församlingsgemenskapen kan utvecklas osv.

När jag läser programmen blir det sorgligt uppenbart att dessa inte har sin utgångspunkt i missionsbefallningen och Kyrkoordningen utan i det sekulära partiets ideologi och program. Det kunde lika gärna ha varit vilka valbroschyrer som helst till ett allmänt val om än klädda med viss ”kyrklig” språkdräkt.

Inget, jag säger inget, av de partipolitiska programmen för Socialdemokraterna eller Center­partiet ger svar på frågor om hur Svenska Kyrkan kan möta framtiden med Jesus i centrum. Svaren ligger i befintliga sekulära partiprogram och ideologier. Och som ni nog säkert förstått vid det här laget är det enligt min uppfattning ett helt felaktigt förhållningssätt att hämta svaren från partipamfletter när svaren finns i Bibeln och evangeliet om Jesus. Redan här hamnar programmen i diket.

En slutsats är att mycket av det som skrivs i programmen kan sägas vara ”icke nominerings­gruppsskiljande”, d.v.s. allmänna och stundtals självklara skrivningar som det inte behövs partipolitiska nomineringsgrupper att föra fram. Det visar istället på hur krystat det blir när sekulära partier försöker sätta partiideologi i det kyrkliga sammanhanget. Man behöver exempelvis inte särskilt påpeka att kyrkan stå för alla människors lika värde osv. Detta är en självklarhet som vi inte behöver sekulära partier i kyrkan för att föra fram!

Även om socialdemokraternas program i huvudsak är urvattnat och ett partiprogram i sällsynt misslyckad kyrklig dräkt så utmärker sig även Centerpartiets program som i huvudsak består av ett oreflekterat klippande och klistrande från olika partidokument och reklam för s.k. Närodlad politik.

Jag konstaterar att kyrkan är en fin plattform bland flera för dessa partier för inflytande i samhället. Det är ambitioner om makt som styr. Det handlar om att bibehålla och utöka makten i kyrkan som vissa ser som en del av den svenska folkrörelsen. Men Svenska kyrkan är inte vilken förening som helst utan den är en del av Kristi Kyrka – en trosgemenskap.

Det handlar om makt som ska utövas till varje pris och utan hänsyn till konsekvenserna. Socialdemokraterna hymlar i vart fall inte med detta eftersom de uttryckligen i sitt kyrkopolitiska program anger att: ”För oss har den Svenska kyrkan en viktig roll att spela i det nya folkhem som socialdemokratin vill bygga för framtiden.” 
Jag som i min enfald alltid trott att kyrkan ska bygga Guds rike!

Och det är här som partipolitiken inte passar in och skaver rätt rejält.

Kyrkan har som jag nämnde ett alldeles särskilt uppdrag. Detta uppdrag tar sin utgångspunkt i Guds ord. Vi får genom den Helige Anden vägledning att utföra uppdraget. Uppdraget kan inte definieras utifrån sekulära partiers program eller ideologier. Visst är det så (vilket många vill förtränga men också framhålla) att vårt samhälle bygger på kristendomen och kristna traditioner och att därmed även de sekulära partierna hämtat inspiration från kristendomen. Men det blir en märklig rundgång om av människan skapade ideologier, oavsett inspirationsgrund, överhuvudtaget ska ges ett inflytande över Kristi Kyrka och påverka trosfrågor.

Den stora saken är att perspektivet är felaktigt utifrån och in, d.v.s. från världen och in i kyrkan. Kyrkan är en intressant arena för socialdemokraterna. Kyrkan behöver centerpolitiska värdering osv. Kyrkan behöver inte ”påfyllning” utifrån. Det är Ordet som är grunden. Jesus och den kristna tron går inte att inordna eller tolka utifrån futtiga mänskliga ideologier, allra minst i en ytlig vänster-högerskala. Tron får konsekvenser men det är inte politik att bry sig om sin nästa eller att bry sig om skapelsen. Det är inte något som kan få en etikett höger eller vänster. Att hävda att allt är politik är att inordna Kyrkan i ett sekulärt system. Att tänka utifrån och in.

Jesus, evangeliet och kristen tro är så mycket större än politik och mänskliga ideologier. Att inordna kyrkan i sådant tankegods är att förminska den kristna tron och att devalvera evangeliet. Det finns ingen anledning att försöka rättfärdiga sin ideologiska övertygelse med att skapa en koppling till den kristna tron.

Men sådant är svårt att förstå för de som har sina tankerötter i en helt annan vegetation och för de inom kyrkan som vänder kappan efter vinden och låter sig uppslukas av systemet. 

Däremot är det uppenbart att människor, särskilt sådana med makt, genom historien och in i nutiden har använt och använder kyrkan som en plattform för sina egna åsikter och sina egna ambitioner. Det går att finna stöd för sina ideologiska uppfattningar i den kristna tron oavsett om man är höger- eller vänstervriden. Detta kommer till tydligt uttryck bl.a. i Johan Sundeens intressanta bok om den s.k. 68-vänstern inom Svenska kyrkan. Andra exempel kan säkert finnas på den s.k. högerflanken med exempel från Sydamerika. 

Jesus kärleksbudskap är inte alltid enkelt att följa och det får konsekvenser för det kristna livet. Men budskapet om kärlek till nästan och de konsekvenser det får är dock något annat än politik. Kyrkan måste återfå perspektivet ”inifrån och ut” och inte låta sin tro och sitt liv formas av sekulära ideologier! 

Så även om det känns svårt - släpp taget om makten och låt kyrkan bli befriad från partipolitiken! Låt kyrkan istället komma till världen som den egentligen är med ett frimodigt proklamerande av evangeliet om Jesus! Nu till Socialdemokraternas och Centerpartiets program

Programmen är fastslagna av respektive partistyrelse. Det gäller både för Centerpartiet och Socialdemokraterna. Jag kan som sagt inte recensera enskilda människors tro men jag har svårt att se att samtliga partistyrelsemedlemmar ens är medlemmar i Svenska Kyrkan än mindre troende. Även om det kallas nomineringsgrupper och inte parti är kopplingen till moderpartiet, även på formell grund, glasklar. Samtliga program framhåller inriktningen och tankegodset hos det sekulära moderpartiet. Det gäller även Miljöpartister i Svenska kyrkan och Vänstern i Svenska kyrkan.

Inledningsvis gjorde jag en sökning i respektive dokument för att undersöka om vissa kristna nyckelord (och då även varianter av dessa) förekommer. Jag valde ut dessa:

Församling 
Kristna          
Gemenskap 
Tro                
Gud               
Jesus             
Kristus          
Herre             
Fader             
Sonen            
Anden           
Evangelium  
Nåden           
Mission         
Diakoni
Undervisning
Evangelisation 

Mer om ordtesten lite längre ner. 

När det gäller programmen kan man dela in olika textpartier i tre grundkategorier.

Kyrkligt relevanta skrivningar
Partipolitiskt och ideologiskt tankegods
Allmänna skrivningar/självklarheter

De två sistnämnda kategorierna dominerar fullständigt. En stor del av det som skrivs i programmen kan sägas vara icke ”nominerings­gruppsskiljande”, d.v.s. allmänna och stundtals självklara skrivningar som det inte behövs partipolitiska nomineringsgrupper att föra fram. Det visar istället på hur krystat det blir när man försöker sätta partiideologi i det kyrkliga sammanhanget. Det är få skrivningar som är relevanta.

SOCIALDEMOKRATERNA

Vi börjar med socialdemokraternas program och utmaningen med att läsa på ”socialdemokratiska". En inte helt lätt uppgift.

Socialdemokraterna satsar som vanligt stort inför kyrkovalet. Kyrkovalet ses som en uppvärmningsövning inför de allmänna valen i riket och detta år som en batalj med SD. Programmet innehåller till överväganden delen texter som direkt kan kopplas till partiets sekulära partiprogram. Resterande delen utgörs av allmänna skrivningar och självklarheter. Ytterst få kyrkligt relevanta skrivningar kan återfinnas.

Läser man även på vad som står att läsa på sajten www.valloftet.se blir bilden ännu tydligare att det handlar om socialdemokratisk ”vanlig” politik. Inte ett ord om Jesus. Socialdemokraternas Wanja Lundby-Wedin citeras: ”Kyrkopolitik handlar om värderingar. Vill du vara med och stärka Kyrkans arbete för medmänsklighet och solidaritet? Vill du att Svenska Kyrkan ska bidra till ett samhälle som håller ihop?” I say no more. Vi behöver inte socialdemokraterna för att stärka kyrkans arbete för medmänsklighet. Det följer av kyrkans DNA.

Hur utföll ordtestet? När det gäller socialdemokraterna sökte jag även efter orden ”Välfärd”, ”Svenska modellen” och ”Folkhem”.

Välfärd         5
Församling   3
Svenska modellen 2
Kristna          2 (om kostnadsfri konfirmationsundervisning)
Undervisning 2
Folkhem       1
Gemenskap   1
Tro                1
Diakoni         1
Gud               0
Jesus             0
Kristus          0
Herre             0
Fader             0
Sonen            0
Anden           0
Evangelium  0
Nåden           0
Mission         0
Evangelisation 0

Det hade nog varit klädsamt med att i vart fall nämna Kyrkans Herre vid namn i varje fall en (1) gång. Men Jesus lyser med sin frånvaro i programmet. Det är intressant att notera att klassiska ord på socialdemokratiska som Välfärd, Svenska modellen och Folkhem nämns fler gånger.

CENTERPARTIET

Vi går nu vidare till Centerpartiet.

Centerpartiet hymlar inte med kopplingen till moderpartiet. Nomineringsgruppen heter kort och gott ”Centerpartiet” och det framgår tydligt att programmet fastställts av partistyrelsen. Som jag framförde tidigare är det inte min sak att avgöra och värdera andra människors tro men är alla i Centerpartiets partistyrelse kristna och är alla medlemmar i Svenska Kyrkan? Om så är fallet får vi samfällt utropa ett ”Halleluja”. Men intill saken är utredd tillåter jag mig att inta en något skeptisk hållning i frågan.

Hur utföll ordtestet?

Församling   14
Gemenskap   5
Närodlad       4
Diakoni         2
Gud               0
Jesus             0
Kristus          0
Herre             0
Fader             0
Sonen            0
Anden           0
Evangelium  0
Kristen          0
Tro                0
Nåden           0
Mission         0
Undervisning 0
Evangelisation 0


Även i Centerpartiets program lyser kyrkans Herre med sin frånvaro. Inte ens begreppet ”kristen tro” finns med. Istället dominerar ordet ”församling” och då i en mer organisatorisk mening än som organism och istället för sammanhang kopplade till troendes gemenskap. Det partipolitiska och sekulära ordet ”Närodlad” förekommer istället flera gånger. Ordtestet kan sammanfattas med ordet Andefattigt!


Avslutningsvis kommenterar jag valda delar ur programmen, se S- och C-citat med mina kommentarer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar